ජංගම දුරකථන
+86(574)62759822
විද්යුත් තැපෑල
sales@yyjiaqiao.com