ජංගම දුරකථන
+86 (574) 62759822
විද්යුත් තැපෑල
sales@yyjiaqiao.com